» hrad Valdštejn » Historie a současnost

Chronologické údaje o vývoji hradu Valdštejn od založení až po současnost.
 • Zakladatelem hradu snad Jaroslav z Turnova (1234–1269) z rodu Markvarticů
 • současně s Valdštejnem vznikly dvě předsunuté hradní pevnosti: na konci lesů, 3,5 km jižně od Valdštejna Kavčiny a na severozápadě, asi 2 km od Valdštejna, na stejném skalním pásu hrad Chlum, zvaný také Kozlov
 • 1304 majitelem Zdeněk z Valdštejna, syn Jaroslava z Turnova
 • 1318–1323 drželo valdštejnské zboží společně pět synů Zdeňka z Valdštejna a hrad je dále součástí majetku lomnické linie rodu Valdštejnů (Lomnice nad Popelkou)
 • 1380? hrad získal Jan z Vartenberka na Ralsku (zmiňován roku 1404)
 • 1383 hrad spravuje Beneš z Vartenberka za Janovy nezletilé děti
 • 1404 vlastníkem Jindřich z Vartemberka, syn Jana z Vartenberka
 • hrad obsazen husity pod velením hejtmanů bratří Bartoše a Bernata z Valečova (mordovací soutěska), hrad se stal opěrným bodem husitů
 • 1424 hrad od Jana Žižky získal Bartoš z Valečova
 • 1427 držel Valdštejn Rameš z Hrádku (Jan Rozvoda ze Strakor)
 • 1427-1428 na hradě vězněn kníže Zikmund Korybutovič, syn velkého knížete litevkého Vitolda a synovec polského krále Vladislava
 • 1437 držitelem Jan Čapek ze Sán, někdejší husitský hejtman, v následujících dvou letech pak jeho dcera Žofie a její manžel Jan Talafús
 • hradu se zmocnily loupeživé roty
 • 1440 byl hrad dobyt zemskou hotovostí (spolu s hradem Kavčiny) - požár?
 • hradu se zmocnil loupeživý rytíř Kryštof Šof z Helfenburka (zapletený do spiknutí proti králi Jiřímu z Poděbrad)
 • 1449 hrad od Kryštofa Šofa získal Jan Kolda ze Žampachu
 • 1456 Jan Kolda byl jako zemský škůdce z hradu vypovězen
 • 1474 znovu jako držitel uváděn Kryštof Šof z Helfenburka
 • 1493 Jindřich Šof, syn Kryštofa, prodal hrad Kateřině ze Strážnice (též ze Štítar a z Vojkovic)
 • 1493-1495 majitelkou Kateřina ze Strážnice, milenka Hynka z Minsterberka (syna Jiřího z Poděbrad - napsal báseň Májový sen) - pověst o ukrytých špercích, na hradě zemřela a hrad začal chátrat
 • 1495 hrad po smrti Kateřiny přechází na manžela Kateřiny Vojtka z Orlé (královský štolmistr)
 • 1496 hrad je zapsán Anežce ze Světic???
 • Od Vojtka z Orlé získávají značně zadlužený hrad Jan a Jindřich Svojanovský z Boskovic, páni na Hrubé Skále
 • 1509 prodávají hrad Valdštejnům na Klášteře Hradišti
 • 1514 skoupil podíly Jana Svojanského Zikmund Smiřický ze Smiřic a založil své rozsáhlé panství se střediskem na Skalách, jeho rod je držel spolu s Valdštejnem až do českého stavovského povstání v r. 1618.
 • za Smiřických Valdštejn v polovině 16. století vyhořel. Byla zničena všechna dřevěná stavení, zůstal jen kamenný palác, zadní věž a hradby
 • 1582 o hradu se mluví již jako o zřícenině
 • 1621 hrad po porážce stavovského povstání na Bílé hoře převzal spolu se Skálami do vlastnictví Albrecht Eusebius z Valdštejna, nejbližší příbuzný Jindřicha ze Smiřic
 • pověst o nešťastné Elišce, která se zamilovala do obyčejného kováře a byla dlouhých třináct let vězněna na hradě svými příbuznými, utekla na jičínský zámek v den, kdy zde vybuchla munice
 • 1634 po smrti Albrechta získává Skály spolu s Valdštejnem Maxmilián z Valdštejna
 • Na konci 17. století se v poustevně na místě předního hradiště usadil poustevník Václav Holan Rovenský (1668–1718) a hrad se stal poutním místem
 • 1722 byla postavena kaple sv. Jana Nepomuckého podle odkazu hraběte Františka Josefa z Valdštejna (císařský komoří, tajný rada, královský místodržící, zemský hejtman moravský)
 • 1722-1728 Marie Markéta z Valdštejna - proměnila Valdštejn v barokní katolické poutní místo, sochy na mostě
 • 1728 zřítila se kruchta v kapli sv. Jana Nepomuckého
 • 1821 hrad koupil Jan Antonín Lexa z Aehrenthalu od Františka Adama z Valdštejna - propojili krajinu sítí turistických cest, budovali vyhlídky, lázně Sedmihorky. Jako zajímavý turistický cíl zpřístupnili hrad Valdštejn mezi prvními památkami u nás a romantickými úpravami dotvořili starobylé prostředí
 • 1824-1843 vlastníkem Alois Lexa z Aerenthalu (syn Jana) - dal především postavit kamenné schody mezi druhým a třetím nádvořím, kde na nejnižším místě hradu stálo dříve patrové stavení. Další úpravy usnadňující přístup na místo hradního paláce porušily původní dispozice stavby, z níž zůstalo jen několik zpevněných původních zdí. čtverhranná věž byla ukončená plochou střechou, v roce 1835 byla opravena kaple sv. Jana Nepomuckého a „poustevna“ přestavěna na hostinec. Roku 1836 postavena empírová vstupní brána. Na třetím nádvoří vznikl na místě starého nový palác. Po smrti Aloise Lexy z Aerenthalu byly práce ukončeny.
 • Na konci 19. století byl z iniciativy turnovského akademického malíře Jana Prouska přistavěn na třetím nádvoří k původní zdi pseudogotický palác, který romantický malíř vyzdobil malbami erbů majitelů Valdštejna a opatřil i napodobeným nábytkem.
 • 1912-1919 oprava ruin hradu a mostu pod vedením zemského konservátora dr. L. Jeřábka.
 • hrad užívá Klub československých turistů
 • 1945 v rámci Benešových dekretů zkonfiskován hrad šlechtickému rodu Aehrenthalů
 • 1946 hrad přechází do majetku Klubu českých turistů
 • 1949 hrad přechází do majetku Obce sokolské
 • 1953 hrad přechází do majetku Krajského národního výboru v Liberci
 • 1959 hrad přechází do majetku města Turnov
 • kastelánem pan Tomáš ( do 78 let svého věku)
 • 1968 kastelánovi se podařilo získat první velkou státní dotaci na opravu hrad (opravily fasády na kostele i na hostinci, střešní krytina)
 • nová dlažba na vstupním mostě (v rámci výstavby nové silnice z Turnova do Liberce), a dala nová střecha na hradní palác
 • 1985 Ladislav Koucký kastelánem
 • 1985 zanikla vyhlášená valdštejnská výletní restaurace (havarijní elektroinstalace)
 • 1986 realizována nová přípojka elektro (délka 1600m, provádění ručně v lesním terénu)
 • 1986 zřítila se velká část ochozů
 • 1995 znovuvysvěcení valdštejnského kostelíka (květen)
 • 1997 dokončena výměna barokních soch na mostě za repliky (7. května)
 • 2007 kastelánkou Andrea Jurášová
 • 2007 záchrana zbytků gotického zdiva (investice 923 tis. Kč, realizace Miloš Gavenda - restaurátor)
 • 2009 investice - oprava střechy a obvodového zdiva nového pláce (1 915 tis. Kč)
 • 2009 návštěva příslušníků rodu Valdštejnů (17. října)
 • 2010 investice: obnova interiérů Nového paláce – 3. etapa rekonstrukce (investice 1660 tis. Kč, projekt Girsa AT, spol. s r.o., Praha, zhotovitel Reopa s.r.o., Liberec)
 • 2011 zřícení skalního bloku na příjezdovou komunikaci
 • 2012 zástupkyní katelánky Mgr. Eliška Krejčová (+ dobrovolníci Dagmar Tymráková a Martin Doubek)
 • 2012 investice: Oprava třetího skalního bloku, generální oprava zařízení na dopravu pitné vody, přespárování zdiva na mostě na nádvoří, oprava komínů na klasicistním domě
 • 2012 po 25letech změna provozovatele občerstvení (bývalé hájovny) - původně Jiřího Schneider, nyní Michal Charvát
 • 2012 Otevřena expozice Chvála pískovce
EDITACE
KONTAKT  M. Heřmánek  © Möbius, o.s. 2013
R E D I V I V U S