» Správa památky » Průkaz ENB

Povinnost zpracovat za určitých okolností Průkaz energetické náročnosti budovy je uvedena v zákonu č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (dále jen Zákon) ve znění platném od 1. ledna 2013. Většinou je výklad zákona takový, že na nemovité kulturní památky v plném rozsahu platí výjimka uvedená v §7 odst. 5 b). Skutečnost je ale jiná.

Povinnost zpracovat za určitých okolností Průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen PENB) je uvedena v zákonu č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (dále jen Zákon) ve znění platném od 1. ledna 2013. Konkrétně se jedná o §7 – Snižování energetické náročnosti a §7a – Průkaz energetické náročnosti.

Podrobnosti výpočtu a grafickou podobu výstupu potom řeší prováděcí vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Povinnosti jsou však uvedeny pouze v Zákonu.
V zásadě lze povinnosti shrnout do následujícího:
- výstavba a rekonstrukce budov – PENB prokazuje plnění požadavků na kvalitu novostaveb a rekonstrukcí – řešeno v §7 a §7a odst.1 a);
- prodej a pronájem – PENB informuje kupujícího, nájemce o energetické náročnosti budovy – řešeno v §7a odst. 2, 3;
- užívání budovy – v §7a odst. 1. b) - f) – zpracování PENB bez ohledu na předchozí situace – tedy pouze při vlastnictví a užívání budovy (povinnost je vázána na vlastníka či SVJ).

V §7 odst. 5 a) – f) jsou uvedeny výjimky, které se týkají pouze tohoto § a tedy dokladování nízké energetické náročnosti. Výjimky jsou uvedeny i u §7a, ale pouze se odkazují na předchozí §.

§7 odst. 5 b) uvádí, že... 
„požadavky na energetickou náročnost budov dle odstavců 1 až 3 §7 nemusí být splněny u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, pokud by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče.“

Výklad je potom takový, že u uvedených objektů nebude vyžadováno při jejich rekonstrukci plnění předepsaných hodnot, které jsou pro ostatní budovy závazné – zateplení, tepelně-technické vlastnosti oken a dveří atd.

§7a odst. 5 uvádí ve výjimkách odkazy na předchozí §7 a zmíněná část b) není uvedena, všechny ostatní ano.
Povinnosti vyplývající z §7a se tedy týkají památkově chráněných objektů.

Logicky, památkově cenné objekty by neměly být kvůli své energetické náročnosti znehodnoceny, ale je možné jejich energetickou náročnost vypočítat a dokladovat.

V případě, že je objekt užíván tzv. orgánem veřejné moci nebo subjektem zřízeným orgánem veřejné moci, je vlastník povinnen zajistit zpracování (§7a odst. 1 b)) a umístění PENB na budově (§7a odst. 1 e)) pro budovy s energeticky vztažnou plochou nad 500 m2. do 1. července 2013.

Pokud je památkově chráněná budova prodávána nebo pronajímána opět se na ni plně vztahují povinnosti dle §7a odst. 2.

Autor textu: Ing. Jiří Cihlář
Energetický auditor č. 0997
zdroj

 

EDITACE
KONTAKT  M. Heřmánek  © Möbius, o.s. 2013
R E D I V I V U S