» Rekonstrukce » Operativní průzkum

OPD (Operativní průzkum a dokumentace) je souborem činností směřujících k co nejefektivnějšímu a nejrychlejšímu rozpoznání, prozkoumání a zaznamenání nových poznatků o stavbě, respektive její dílčí části.

Prostorové vztahy a urbanismus

■ vztahy mezi zkoumaným objektem a okolím
■ vzájemné vztahy mezi současně vzniklými objekty (vztahy komponované i náhodné)
■ vztahy zkoumaného objektu ke starším objektům v areálu
■ vztahy zkoumaného objektu k později vzniklým objektům v areálu
■ vztahy mezi objekty v rámci souboru (včetně drobné architektury jako venkovní schodiště, kaple, gloriety, sezení apod.)
■ komunikační řešení
■ provozní řešení (včetně fortifikačního systému)
■ prvky propojující jednotlivé stavby (ohradní zdi, terasy, venkovní komunikace a prostranství atp.)
■ technické prvky (odvod vody a kanalizace, rozvody vody, elektřiny)

Kompoziční a hmotové řešení

Konstrukční řešení

■ nosné stěny (druh zdiva, hrázdění, roubení)
■ vodorovné konstrukce (trámové stropy, klenby)
■ krovy (krokevní či vaznicové, spojené či oddělené od konstrukcí stropů nejvyššího podlaží, pro těžkou či lehkou krytinu

Exteriér stavby

Vnější podoba objektu od základního celkového řešení po detaily, včetně zachycení  vývojových proměn.

■ základní řešení exteriéru (hmotová kompozice celku včetně střešní krajiny,  fortifikační prvky, komunikační prvky)
■ průčelí (fasáda)
■ kompozice celku (řešení vzniklé v rámci jednotného uměleckého záměru,  podoba ovlivněná případnou starší situací, funkční a provozní řešení)
■ řádové prvky (skladba plastických i malovaných prvků členících a rytmizujících  průčelí)
■ celkové barevné řešení
  – malované fasády
  – barvené fasády
  – sgrafito, iluzivní kvádrování
  – uplatnění materiálové barevnosti
■ vybrané prvky
■ profilované části řádových prvků (římsy, kladí, sokly apod.)
■ armatura nároží (kamenná, rytá, malovaná)
■ ostění portálů, oken a dveří, obranné prvky apod.
■ výplně okenních a dveřních otvorů včetně vrat, výkladců, mříží a okenic  (typ, materiál, povrchová úprava, kování, zasklení)
■ omítky (složení, zbarvení, struktura povrchů, tlouška)
■ sochařská díla (volná sochařská výzdoba, reliéfy apod.)
■ štukatérská díla (na místě modelované prvky, odlévané prvky, desky)
■ malířská díla (samostatné prvky)
■ malířská dekorace (iluzivní prvky, doplňky)
■ obklady (kamenné, keramické, skleněné, kovové apod.)
■ tesařské prvky (zhlaví trámů, krakorce, podpěry apod.)
■ klempířské prvky
■ krytina říms
■ technické vybavení
  – odvod vody (svislé dešové odpady, konzoly, chrliče, okapní žlaby)
  – rozvod elektřiny
  – klimatizace
  – záchody (prevety)
  – statické zajištění (opěrné prvky, závlače táhel)
  – utilitární otvory a prostupy (vázané na technologii funkčního využití)
■ stopy vývoje
■ změny rovinnosti /křivosti povrchu
■ změny tvarů
■ změny struktury povrchu
■ trhliny
■ užitý materiál (nosné konstrukce, obklady, plenty, vysprávky)
■ stopy odstraněných a zrušených konstrukcí
■ nápisy a nákresy
■ druhotně užité prvky
■ střecha
■ základní tvarové řešení (jeho proměny)
■ krytina (převládající, doplňková)
■ překrytí hřebenů
■ oplechování
■ vikýře, štíty, atiky včetně dekorace a sochařské výzdoby, střešní okna
■ komíny
■ odvod vody
■ hromosvody, hrotnice
■ stopy vývoje (viz výše)

Interiér stavby

Sledování skladby vnitřních prostorů v jednotlivých podlažích v rámci jejich vzájemných vztahů, sledování jednotlivých prvků.
■ kompoziční schéma celku a architektonické řešení (umělecké aspekty, proporce aj.)
■ provozní a dispoziční schéma celku
■ komunikační schéma celku (včetně řešení schodiš, výtahů aj.)
■ dtto v rámci jednotlivých podlaží
■ dtto v rámci vzájemně úzce provázaných prostorů (souborů prostorů se společnou funkcí – např. výrobní prostory, reprezentační prostory, obranné prostory apod.)
■ jednotlivé prostory
■ celkový charakter prostoru
■ jednotlivé prvky prostoru (soubory prvků)
■ stěny (charakter zdiva, niky, otvory (též zazděné), prostupy, trhliny)
■ zastropení (klenby, stropy, podhledy)
■ povrch stěn a stropů
  – charakter omítek
  – obklady (též obklady soklu)
  – nátěry
  – sochařská díla
  – malířská díla
  – plastická dekorace
  – malířská dekorace
■ podlahy (dlažby, prkenné podlahy, parkety, vlysy a vlýsky, mazaniny, terazzo, úpravy vážící se na otopná či hygienická zařízení apod.)
■ výplně otvorů (okna a okénka, dveře a dvířka, okenice, vrata, mříže, výkladce, rolety, jejich skladba a jednotlivé prvky – dřevěné i kovové, druhotně použité kování apod.)
■ vybavení spojené s konstrukcí (obklady, deštění, vestavěný nábytek, u sakrálních objektů včetně oltářů, kazatelny apod.)
■ „volné“ vybavení tvořící integrální součást interiéru (viz výše)
■ technické vybavení
  – vytápění
  – lokální otopná zařízení
  – kamna
  – krby
  – ohniště
  – sporáky
  – přikládací dvířka
  – teplovzdušné vytápění
  – ústřední topení
  – klimatizace
  – navazující prostory, komíny
  – záchody
  – výtahy (osobní, nákladní, technické)
  – odpady a kanalizace
  – rozvod vody
  – rozvod plynu
  – rozvod elektřiny
  – speciální strojní vybavení
■ podkroví
  – krov (jeho části, skladba, značení, opracování, doplňky a opravy)
  – vložené prostory a jejich stopy (obytné, skladiště, strojovny výtahů)
  – vložená zařízení (expanzní nádoby ústředního topení, klimatizace, průduchy apod.)
  – ruby kleneb a stropů, viditelné obvodové zdivo
  – dřevěná a železná táhla
  – podlaha, dlažba
  – komínová tělesa
  – světlíky
  – schodiště, žebříky
  – vybavení krovu (kladky, rumpály)
  – strojní zařízení (transportní mechanismy, strojovny výtahů)
  – zvonové stolice, zvony (mechanismy pohonu)
  – hodinové stroje, závaží (s dalšími příslušnými mechanismy)
  – klimatizace (větrací otvory s regulací, větrací kanály)
  – doklady a pozůstatky starší krytiny (včetně volně uložených)
  – doklady vývoje celku (viz exteriér)
  – nápisy a značky (tužkou, rudkou, ryté do omítky suché i vlhké)
  – druhotně použité prvky, úpravy, stopy proměn včetně vybavení (viz výše)
  – zanechané prvky stavby, ale i předměty jiného původu
  
Výber textu z publikace:
OPERATIVNÍ PRŮZKUM A DOKUMENTACE HISTORICKÝCH STAVEB
Jiří Bláha, Vít Jesenský, Petr Macek,  Vladislav Razím, Jan Sommer, Jan Veselý
Národní památkový ústav 2005
Odborné a metodické publikace, svazek 31

EDITACE
KONTAKT  M. Heřmánek  © Möbius, o.s. 2013
R E D I V I V U S